VIỆN IMC (VUSTA) - LÃNH ĐẠO VIỆN IMC...

VIỆN IMC (VUSTA) - LÃNH ĐẠO VIỆN IMC...

VIỆN IMC (VUSTA) - LÃNH ĐẠO VIỆN IMC...

18:07 - 15/02/2020

Lãnh đạo Viện IMC (VUSTA)....

Viện IMC được tổ chức theo mô hình nhiều cấp, dưới sự lãnh đạo và giám sát của Hội đồng quản lý.

Ban lãnh đạo Viện IMC gồm Viện trưởng và các Phó viện trưởng chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ các hoạt động, triển khai các quyết nghị của Hội đồng Quản lý.

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ là các phòng chức năng, hiện nay trong thành phần tổ chức của Viện bao gồm các bộ phận chức năng là: Văn phòng, Phòng Tài chính-Kế toán, Phòng Kỹ thuật- Công nghệ, Phòng Hợp tác Quốc tế và Chuyển giao Công nghệ, Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ IMC Việt Nam

Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu, nhiệm vụ, Viện IMC có thể thành lập các trung tâm, xưởng chế thử, phòng thí nghiệm, show room, ...

Ngoài đội ngũ cán bộ nhân viên thường trực, trong hoạt động của Viện IMC có sự tham gia của các cộng tác viên, là các cán bộ, nhà khoa học, đại diện của các đơn vị hợp tác hoặc với tư cách cá nhân.