VIỆN IMC (VUSTA) - LÃNH ĐẠO VIỆN IMC...

VIỆN IMC (VUSTA) - LÃNH ĐẠO VIỆN IMC...

Viện IMC được tổ chức theo mô hình nhiều cấp, dưới sự lãnh đạo và giám sát của Hội đồng quản lý.

Ban lãnh đạo Viện IMC gồm Viện trưởng và các Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ các hoạt động, triển khai các quyết nghị của Hội đồng Quản lý.

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ là các khối chức năng, hiện nay trong thành phần tổ chức của Viện bao gồm 3 khối chức năng là: Khối nội chính, Khối nghiên cứu và phát triển, Khối kinh doanh. Khối nội chính bao gồm các bộ phận về hành chính, văn phòng, tài chính và nhân sự. Khối nghiên cứu và phát triển bao gồm các bộ phận nghiên cứu, phát triển và chế thử sản phẩm. Khối kinh doanh bao gồm Công ty IMC với các xưởng trực thuộc (là nơi trực tiếp sản xuất ra các sản phẩm để cung cấp cho đối tác, khách hàng) và phòng kinh doanh. 

Trong trường hợp cần thiết theo yêu cầu, nhiệm vụ, Viện IMC có thể thành lập các trung tâm, xưởng chế thử, phòng thí nghiệm, show room, ...

Ngoài đội ngũ cán bộ nhân viên thường trực, trong hoạt động của Viện IMC có sự tham gia của các cộng tác viên, là các cán bộ, nhà khoa học, đại diện của các đơn vị hợp tác hoặc với tư cách cá nhân.