CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hiển thị

09:37 - 14/12/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 3, Phần 1: Các...

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách: truy cập các giá trị pixel và sửa đổi chúng; truy cập thuộc tính...

Xem thêm

15:13 - 10/12/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 2, Phần 5: Hiển...

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách hiển thị bảng điều chỉnh màu thông qua các hàm: cv2.getTrackbarPos(),...

Xem thêm

13:25 - 10/12/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 2, Phần 4: Thao...

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách xử lý các sự kiện chuột trong OpenCV thông qua hàm: cv2.setMouseCallback().

Xem thêm

16:06 - 09/12/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 2, Phần 3: Vẽ...

Bài này sẽ hướng dẫn cách vẽ các hình dạng hình học khác nhau với OpenCV qua các hàm: cv2.line(), cv2.circle(),...

Xem thêm

19:52 - 28/11/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 2, Phần 2: Thao...

Ở bài trước chúng ta đã học cách thao tác cơ bản với hình ảnh. Bài này sẽ hướng dẫn cách đọc, hiển...

Xem thêm

09:53 - 26/11/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 2, Phần 1: Đọc,...

Ở bài trước chúng ta đã cài đặt môi trường lập trình. Trong bài này, sẽ giới thiệu cách sử dụng 3 hàm:...

Xem thêm

09:03 - 25/11/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 1, Phần 2: Cài...

Đây là seri các bài hướng dẫn lập trình xử lý ảnh sử dụng công cụ OpenCV-Python, được biên soạn từ các...

Xem thêm

15:16 - 24/11/2021

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 1, Phần 1: Giới...

Đây là seri các bài hướng dẫn lập trình xử lý ảnh sử dụng công cụ OpenCV-Python, được biên soạn từ các...

Xem thêm