CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Hiển thị

15:24 - 07/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 14: Biến...

Trong phần này chúng ta sẽ học cách sử dụng Hough Transform để tìm các vòng tròn trong một hình ảnh thông qua...

Xem thêm

14:23 - 07/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 13: Biến...

Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu khái niệm về Biến đổi Hough và sử dụng nó để phát hiện các dòng...

Xem thêm

11:03 - 07/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 12: Đối...

Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách tìm ra các đối tượng trong một hình ảnh bằng cách đối sánh...

Xem thêm

16:49 - 06/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 11: Chiếu...

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về phép chiếu ngược biểu đồ để trích xuất ra đối tượng mong...

Xem thêm

11:24 - 06/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 10: Cân...

Chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm về cân bằng biểu đồ và sử dụng nó để cải thiện độ tương phản...

Xem thêm

10:03 - 06/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 9: Biểu...

Trong phần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách vẽ và sử dụng biểu đồ (histogram) thông qua các hàm cv2.calcHist()...

Xem thêm

15:59 - 05/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 8: Các...

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các tính năng khác nhau của đường viền như diện tích, chu vi, tâm, hộp...

Xem thêm

14:03 - 04/01/2022

Thị giác máy tính với OpenCV-Python Bài 4, Phần 7:...

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu đường viền hình ảnh thông qua các hàm cv2.findContours() và...

Xem thêm